Konen med æggene

OPLYSNINGER OM VORES BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER M.V.

 

Møllerens Fond er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

 

Vores kontaktoplysninger er følgende:

 

Møllerens Fond

c/o advokat Jørn Frøhlich

Kielberg Advokater A/S

Hunderupvej 71

5230 Odense M

www.Mollerensfond.dk

hans@bechpetersen.dk

 

 

 

1.      Formålet med og retsgrundlaget for behandling af personoplysninger

 

         Vi behandler dine personoplysninger for at kunne tage stilling til, om du opfylder betingelserne for at modtage en donation fra fonden samt for at kunne vurdere relevansen heraf. Hvis du modtager en donation, vil oplysningerne endvidere blive anvendt til fornøden regnskabsmæssig dokumentation og indberetning til SKAT, jfr. reglerne i Skattekontrolloven. Behandlingsgrundlaget er lovkrav og opfyldelse af kontrakt.

 

 

2.      Kategorier af personoplysninger

 

         Vi behandler personoplysninger indenfor følgende kategorier:

 

         1.       Oplysninger om uddannelse, uddannelsesplaner, eksamensresultater og lignende oplysninger med det formål at bedømme en relevant ansøgning om uddannelsesstøtte fra Møllerens Fond.

 

         2.       Oplysninger om personers interesse i de almennyttige formål, som begrunder en ansøgning om støtte fra Møllerens Fond, herunder oplysninger om økonomigrundlag og budgetgrundlag.

 

         3.       Oplysninger vil kun undtagelsesvis være oplysninger, som er særligt følsomme personoplysninger.

         4.       Oplysninger om adresser, e-mail, telefonnumre, bankkonti og cpr.nr., hvis der tildeles donationer til personer.

 

 

3.      Overførsel til tredjelande

 

         De modtagne oplysninger vil ikke blive overført til tredjelande.

 

 

4.      Oplysningerne stammer fra

 

         De modtagne personoplysninger stammer fra ansøgningerne, som modtages af Fonden enten via post eller mail, men fortrinsvis fra ansøgninger, som oploades på Fondens hjemmeside.

 

 

5.      Modtagelse af oplysninger

 

         Oplysningerne videregives til følgende modtagere:

 

         1.       Fondens bestyrelsesmedlemmer og sekretariat hos Kielberg Advokater A/S.

 

         2.       Hvis der sker tildeling af fondens midler, vil oplysningerne herom blive meddelt SKAT og fondens revision, PWC, om disse samt modtagerens pengeinstitut ved overførslen.

 

 

6.      Opbevaring af personoplysninger

 

         Møllerens Fond opbevarer disse oplysninger i 5 år fra tildelingstidspunktet af hensyn til behovet for regnskabsmæssig og skattemæssig dokumentation for udbetaling.

 

         Hvis din ansøgning ikke imødekommes, vil den blive slettet inden for 3 måneder.

 

 

7.      Ingen automatiske afgørelser

 

         Alle ansøgninger til Møllerens Fond bliver individuelt behandlet.

 

 

8.      Dine rettigheder

 

         Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

 

         Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

         Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

 

         Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

         Ret til berigtigelse (rettelse)

 

         Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

         Ret til sletning

 

         I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

         Ret til begrænsning af behandling

 

         Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

         Ret til indsigelse

 

         Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af disse oplysninger til direkte markedsføring.

 

         Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

 

         Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

         Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

                  

 

9.      Klage til Datatilsynet

 

         Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.